行业资讯

沛纳海2018全新Luminor 8日动力贮存手表

沛纳海2018全新Luminor 8日动力贮存手表

简译:

长达八日动力贮存并设显示于表盘或者表违,为沛纳海 (Panerai) 诺沙泰尔制表厂三款新作锦上添花 ,手表由钛金属或者精钢锻造 ,并推出「经典」左撇子版 。

沛纳海诺沙泰尔制表厂三款全新型号均提供长达八日的动力贮存︰三款Luminor手表别具特点,使人线人一新,同时保留沛纳海精髓 。

Luminor 8 Days Power Reserve Acciaio 8日动力贮存精钢手表(PAM00795) 搭载八日动力贮存的全新P.5002手动上链机芯 ,配搭直径44毫米的AISI 316L精钢表壳及经典玄色三明治夹层式表盘。除了了在9点钟位置设小秒盘,这款型号初次于5点钟位置设动力贮存显示,其箭头形指针则以1990年月后期的沛纳海手表为灵感。每一一项细节均精准符合其功效 ,是精深技能与纯粹设计的结晶,切合运动手表的至高尺度 。色调配搭亦反应沛纳海对于细节的一丝不苟︰表盘选用的米色Super-LumiNova®,恰到好处地呼应棕色皮革表带及其米色缝线。

Luminor 8 Days Power Reserve Titanio 8日动力贮存钛金属手表(PAM00797) 与精钢款手表的功效以及设计一模一样 ,但表壳以及表冠掩护装配均以磨砂钛金属锻造,外貌以及边沿别离呈磨砂及抛光效果。表壳接纳五级钛合金,机械机能以及抗腐化能力绝佳 ,重量亦比精钢轻便约四成 。这款型号的色调配搭亦自出机杼,糅合了深浅纷歧的棕色︰深棕色表盘配搭未经加工处置惩罚的浅棕色自然皮革表带,与米色Super-LumiNova®时标以及表带缝线相患上益彰。

第三款新作是Luminor Left-Handed 8 Days Acciaio 8日动力贮存左撇子精钢手表(PAM00796) ,配搭精钢表壳、贯彻沛纳海气势派头的玄色三明治表盘以及同色表带。蓝宝石水晶玻璃表底盖令配备八日动力贮存的P.5001手动上链机芯及以两重支撑桥板固定的均衡摆轮一览无遗 。但这款型号最不同凡响的特点 ,当数于9点钟位置设表冠及其掩护装配,知心迎合左撇子或者偏好过右手配戴手表的主顾。左撇子手表在沛纳海汗青据有一席地,表厂自1940年月起为意年夜利水师蛙人建造合适戴于右手的手表 ,让他们可以在左手戴上其他使命所需的设备,如指南针以及深度针。

三款全新Luminor 8 Days的防水机能均达30巴 (深度约300米),附有供替代的橡胶表带︰精钢款为玄色 ;钛金属款为棕色 。附送一支小型不锈钢螺丝起子 ,可轻松快捷地替代表带。

音译:

zhǎng dá bā rì dòng lì zhù cún bìng shè xiǎn shì yú biǎo pán huò zhě biǎo wéi ,wéi pèi nà hǎi (Panerai) nuò shā tài ěr zhì biǎo chǎng sān kuǎn xīn zuò jǐn shàng tiān huā ,shǒu biǎo yóu tài jīn shǔ huò zhě jīng gāng duàn zào ,bìng tuī chū 「jīng diǎn 」zuǒ piě zǐ bǎn 。

pèi nà hǎi nuò shā tài ěr zhì biǎo chǎng sān kuǎn quán xīn xíng hào jun1 tí gòng zhǎng dá bā rì de dòng lì zhù cún ︰sān kuǎn Luminorshǒu biǎo bié jù tè diǎn ,shǐ rén xiàn rén yī xīn ,tóng shí bǎo liú pèi nà hǎi jīng suǐ 。

Luminor 8 Days Power Reserve Acciaio 8rì dòng lì zhù cún jīng gāng shǒu biǎo (PAM00795) dā zǎi bā rì dòng lì zhù cún de quán xīn P.5002shǒu dòng shàng liàn jī xīn ,pèi dā zhí jìng 44háo mǐ de AISI 316Ljīng gāng biǎo ké jí jīng diǎn xuán sè sān míng zhì jiá céng shì biǎo pán 。chú le le zài 9diǎn zhōng wèi zhì shè xiǎo miǎo pán ,zhè kuǎn xíng hào chū cì yú 5diǎn zhōng wèi zhì shè dòng lì zhù cún xiǎn shì ,qí jiàn tóu xíng zhǐ zhēn zé yǐ 1990nián yuè hòu qī de pèi nà hǎi shǒu biǎo wéi líng gǎn 。měi yī yī xiàng xì jiē jun1 jīng zhǔn fú hé qí gōng xiào ,shì jīng shēn jì néng yǔ chún cuì shè jì de jié jīng ,qiē hé yùn dòng shǒu biǎo de zhì gāo chǐ dù 。sè diào pèi dā yì fǎn yīng pèi nà hǎi duì yú xì jiē de yī sī bú gǒu ︰biǎo pán xuǎn yòng de mǐ sè Super-LumiNova® ,qià dào hǎo chù dì hū yīng zōng sè pí gé biǎo dài jí qí mǐ sè féng xiàn 。

Luminor 8 Days Power Reserve Titanio 8rì dòng lì zhù cún tài jīn shǔ shǒu biǎo (PAM00797) yǔ jīng gāng kuǎn shǒu biǎo de gōng xiào yǐ jí shè jì yī mó yī yàng ,dàn biǎo ké yǐ jí biǎo guàn yǎn hù zhuāng pèi jun1 yǐ mó shā tài jīn shǔ duàn zào ,wài mào yǐ jí biān yán bié lí chéng mó shā jí pāo guāng xiào guǒ 。biǎo ké jiē nà wǔ jí tài hé jīn ,jī xiè jī néng yǐ jí kàng fǔ huà néng lì jué jiā ,zhòng liàng yì bǐ jīng gāng qīng biàn yuē sì chéng 。zhè kuǎn xíng hào de sè diào pèi dā yì zì chū jī zhù ,róu hé le shēn qiǎn fēn qí de zōng sè ︰shēn zōng sè biǎo pán pèi dā wèi jīng jiā gōng chù zhì chéng fá de qiǎn zōng sè zì rán pí gé biǎo dài ,yǔ mǐ sè Super-LumiNova®shí biāo yǐ jí biǎo dài féng xiàn xiàng huàn shàng yì zhāng 。

dì sān kuǎn xīn zuò shì Luminor Left-Handed 8 Days Acciaio 8rì dòng lì zhù cún zuǒ piě zǐ jīng gāng shǒu biǎo (PAM00796),pèi dā jīng gāng biǎo ké 、guàn chè pèi nà hǎi qì shì pài tóu de xuán sè sān míng zhì biǎo pán yǐ jí tóng sè biǎo dài 。lán bǎo shí shuǐ jīng bō lí biǎo dǐ gài lìng pèi bèi bā rì dòng lì zhù cún de P.5001shǒu dòng shàng liàn jī xīn jí yǐ liǎng zhòng zhī chēng qiáo bǎn gù dìng de jun1 héng bǎi lún yī lǎn wú yí 。dàn zhè kuǎn xíng hào zuì bú tóng fán xiǎng de tè diǎn ,dāng shù yú 9diǎn zhōng wèi zhì shè biǎo guàn jí qí yǎn hù zhuāng pèi ,zhī xīn yíng hé zuǒ piě zǐ huò zhě piān hǎo guò yòu shǒu pèi dài shǒu biǎo de zhǔ gù 。zuǒ piě zǐ shǒu biǎo zài pèi nà hǎi hàn qīng jù yǒu yī xí dì ,biǎo chǎng zì 1940nián yuè qǐ wéi yì nián yè lì shuǐ shī wā rén jiàn zào hé shì dài yú yòu shǒu de shǒu biǎo ,ràng tā men kě yǐ zài zuǒ shǒu dài shàng qí tā shǐ mìng suǒ xū de shè bèi ,rú zhǐ nán zhēn yǐ jí shēn dù zhēn 。

sān kuǎn quán xīn Luminor 8 Daysde fáng shuǐ jī néng jun1 dá 30bā (shēn dù yuē 300mǐ ) ,fù yǒu gòng tì dài de xiàng jiāo biǎo dài ︰jīng gāng kuǎn wéi xuán sè ;tài jīn shǔ kuǎn wéi zōng sè 。fù sòng yī zhī xiǎo xíng bú xiù gāng luó sī qǐ zǐ ,kě qīng sōng kuài jié dì tì dài biǎo dài 。

库博体育网址库博体育登录网 - 官网下载最新版本

发表评论